Opprusting av Gråsjøveien 2022

Gråsjøveien fra bommen til båtplassen ved Gråsjøen vil bli oppgradert i løpet av sommerhalvåret 2022. Dette er i henhold til vedtak på årsmøte 12. juni 2021.


Hva gjøres?

Ved oppgraderingen vil det på de strekninger der det er behov, bli ryddet for skog og kjerr langs veien. Ca 11 stikkrenner skiftes, grøfter renskes  og på noen strekninger må det etableres nye grøfter. Noen steder må veien forsterkes ved at masser skiftes og duk legges, før topplaget kommer på plass. Det legges nytt topplag på hele strekningen (10 km).

Et mobilt knuseverk vil bli satt opp midt i lia for å produsere grusen som trengs til oppgraderingen. Det vil også bli produsert grus til oppgradering av stikkveier, der hvor behov for dette er meldt inn til entreprenøren. Se stikkveier


Fremdrift 

Juni-22: Stikkrenner skiftes og grøfter oppgraderes samt en del nye grøfter etableres. Veien vil bli sperret i korte perioder ved skifting av stikkrenner. Det ryddes klart i grusuttaket. Arbeidet pågår i ca 2 uker fra 19.6.

Juli-22: Kjør pent! Veien er under oppgradering og vil ha en lavere standard enn vanlig,

Dugnad med opprydding av snøskjermer lørdag den 16. juli kl.1000. Oppmøte ved parkeringplassen på toppen før Gråsjøen. Ta med verktøy (hammer, brekkjern), arbeidshansker og godt humør.

September-22: Knuseverket settes opp og Gråsjøveien gruses opp på hele strekningen. "Ny" vei har vi ikke før dette arbeidet er ferdigstilt og veien har satt seg.

Det vil bli lagt ut veimeldinger i forkant av arbeidene.

Entreprenør

Veilaget har inngått avtale med Mobilgrus as for oppgradering av Gråsjøveien. De har totalansvaret for oppgraderingen av hele Gråsjøveien.

Veilaget må selv stå for rydding av trær langs veien.


Økonomi

Andelseierne i veien må dekke sin beregnede andel av kostnaden til opprustningen.